Slovník

Kompetence - pro účel projektu Kompetence pro trh práce je tento pojem definován jako přenositelná dovednost, kterou požadují od svých zaměstnanců zaměstnavatelé. Pojetí vychází "Lisabonské definice": "Klíčové kompetence představují přenosný a univerzálně použitelný soubor vědomostí, dovedností a postojů, které potřebuje každý jedinec pro své osobní naplnění a rozvoj, pro zapojení se do společnosti a úspěšnou zaměstnatelnost." Pojem klíčové kompetence prošel vývojem od basic skills (základní dovednosti), competencies (kompetence) až po key competencies (klíčové kompetence). Terminologie není v evropských kurikulích jednotná, tým odborníků, který rozpracovává strategické cíle lisabonského procesu doporučuje členským a kandidátským zemím Evropské unie jednotné označení klíčové kompetence (key competencies) pro označení souboru vědomostí, dovedností a postojů.